Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN  EN COPYRIGHT – JOSEPHBLEZER.NL

 
 
COPYRIGHT

Alle beeldmateriaal en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst en/of beeldmateriaal) van deze website, zonder schriftelijke goedkeuring van Joseph Blezer, is niet toegestaan. Wil je een foto gebruiken, neem dan contact op: [email protected]

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Joseph Blezer gedane aanbiedingen en door hem gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van producten of diensten met betrekking tot sessies, workshops of anderszins, hoe ook genaamd.
 2. Joseph Blezer kan ten aanzien van zijn diensten aanvullende voorwaarden laten gelden. Voor zover van toepassing zullen deze bij de informatie op de website over de betreffende dienst worden vermeld. Deze aanvullende voorwaarden dienen steeds in samenhang met deze algemene voorwaarden te worden gelezen.

Artikel 2: Voorbehoud ten aanzien van informatie en prijzen

 1. De op zijn website of elders door Joseph Blezer vermelde informatie en prijzen voor zijn producten en diensten zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en programma- en roosteraanpassingen.
 2. Alle op de website getoonde prijzen zijn inclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.
 3. Indien er voor een workshop of evenement een wijziging in het programma wordt doorgevoerd, zal Joseph Blezer de aangemelde deelnemers hierover zo spoedig mogelijk per e-mail informeren.
 4. Of en zo ja onder welke voorwaarden sessies, workshops of evenementen doorgang vinden, is steeds ter beoordeling van Joseph Blezer.

Artikel 3: Aanmelding en betaling

 1. Deelname of gebruikmaking van een dienst van Joseph Blezer geschiedt door aanmelding door middel van het daarvoor bestemde online aanmeldingsformulier, tenzij Joseph Blezer toestemming heeft gegeven voor een andere wijze van aanmelden. Door aanmelding worden deze algemene voorwaarden aanvaard.
 2. Het voor de betreffende dienst verschuldigde bedrag dient direct bij aanmelding te worden voldaan, tenzij op het aanmeldingsformulier anders staat vermeld of indien er met Joseph Blezer over de betaling schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt.
 3. Indien het voor een dienst verschuldigde bedrag niet tijdig en volledig is voldaan, kan Joseph Blezer de sessie dan wel de deelname aan de workshop of het evenement weigeren.

Artikel 4: Annulering sessie

 1. Bij annulering of verplaatsing binnen 24 uur voor de afspraakdatum, wordt de volledige sessieprijs in rekening gebracht.
 2. Bij het niet (tijdig) verschijnen op het afgesproken tijdstip van de sessie blijft het volledige bedrag van de sessie verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5: Annulering workshop of evenement

 1. Tenzij anders vermeld, geldt voor iedere workshop of evenement een bedenktijd van 5 dagen. Binnen deze 5 dagen kan deelname kosteloos worden geannuleerd, indien de aanmelding voor de workshop of het evenement tenminste 10 dagen voor aanvang is gedaan.
 2. Bij annulering in de periode na het verstrijken van de 5 dagen bedenktijd tot aan 5 dagen voor aanvang van de workshop of het evenement, wordt €15 administratiekosten in rekening gebracht. Het resterende bedrag (na aftrek van de administratiekosten) wordt terugbetaald door middel van een overschrijving naar een bankrekening.
 3. Bij annulering binnen 5 dagen vóór de aanvang van een workshop of evenement blijven de kosten volledig verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 6: Annulering door Joseph Blezer

 1. In geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent of begeleider dan wel in situaties van overmacht, behoudt Joseph Blezer zich het recht voor om een workshop of een evenement te annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via e-mail, en in geval van annulering binnen 2 dagen voor de aanvang, ook telefonisch. Bij annulering wordt de volledige kosten, voor zover ten tijde van de annulering door de deelnemer voldaan, binnen 10 dagen terugbetaald door middel van een overschrijving naar een bankrekening.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie die door deelnemers aan sessies, workshops of evenementen aan Joseph Blezer bedoeld of onbedoeld wordt verstrekt, hieronder in elk geval (maar niet uitsluitend) begrepen de persoons- en adresgegevens, worden door Joseph Blezer strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij een deelnemer hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Joseph Blezer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan door of in verband met het volgen van of deelnemen aan sessies, workshops of evenementen aangeboden door dan wel georganiseerd vanuit Joseph Blezer.

Artikel 9: Goede emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid

 1. Voor het volgen van of deelnemen aan sessies, workshops en evenementen zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, dan adviseert Joseph Blezer om dit met hem te overleggen vóór aanmelding voor een dienst. Dit hoeft geen belemmering te zijn. In sommige gevallen kan na toestemming van of overleg met de behandelend arts/specialist of huisarts (alsnog) gebruik worden gemaakt van de diensten van Joseph Blezer.
 2. Bij overmatig gebruik van alcohol of drugs adviseert Joseph Blezer geen sessies, workshops en evenementen bij hem te volgen.

Artikel 10: Medische zorg

 1. Diensten of producten van Joseph Blezer dan wel adviezen die daaruit voortkomen zijn nooit bedoeld ter vervanging van deskundig medisch advies voor dan wel reguliere medische behandeling van fysieke of geestelijke aandoeningen. Ze kunnen wel een bijdrage leveren aan het genezings- of helingsproces. Joseph Blezer adviseert om het zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van of naar aanleiding van informatie die door Joseph Blezer (online) wordt verstrekt.

Artikel 11: Toekomstvoorspellingen

 1. Joseph Blezer doet geen toekomstvoorspellingen. Informatie over toekomstige ontwikkelingen of gebeurtenissen kan echter wel tijdens een sessie, workshop of evenement bij Joseph Blezer doorkomen en door hem worden gedeeld met de deelnemer(s). Aan dergelijke informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door Joseph Blezer worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op de website van Joseph Blezer gepubliceerd. Indien een wijziging van wezenlijke belang is voor op dat moment al aangemelde deelnemers van workshops en/of evenementen, dan zal Joseph Blezer hen ook persoonlijk informeren.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Joseph Blezer is het Nederlands recht van toepassing.
Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.